کالیته رنگی مجموعه گامی نو

لیون روشن

لیون تیره

نقره ای

مشکی

ونگه

طوسی

سفید

کرم

نمونه رنگ های پایه میز تحریر و پارچه نشیمن

نمونه رنگ ستون های میز تحریر
انتخاب کالیته پارچه نشیمن